Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Προκήρυξη προμήθειας εισιτηρίων για μετάβαση στη Γερμανία
18 Δεκεμβρίου 2017
Ταξίδι στη Φινλανδία από 25/2/18 έως 3/3/18 στα πλαίσια του Erasmus +
5 Μαρτίου 2018
Προβολή όλων

Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη τον Ιωαννίνων καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα επιτρέψει στο σχολείο να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες από το ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσίες. Θα παρακρατηθεί το ¼ του ποσού, το οποίο θα αποδοθεί στο δικαιούχο μετά το πέρας της εκδρομής.

Οι προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

Προορισμός: Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α΄ τάξης Γυμνασίου στα Ιωάννινα από τις 29 έως 31 Μαρτίου 2018.

Διανυκτερεύσεις: Δυο (2) στα Ιωάννινα.

Αναχώρηση 08:00 από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και επιστροφή στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς 20:00.

Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων: εξήντα ένας (61) μαθητές και έξι (6) συνοδοί καθηγητές.

Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση με λεωφορείο – επιστροφή με λεωφορείο. Το λεωφορείο να διαθέτει δεύτερο (2) οδηγό και  να είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

Διατροφή: πρωινό.

Δωμάτια μαθητών:  Ίδιο ξενοδοχείο – όροφο.

Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα και στον ίδιο όροφο με τους μαθητές.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα επιστροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) η οποία καλύπτει τα έξοδα για τους εκδρομείς (μαθητές, καθηγητές) σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με επείγουσα αερομεταφορά αν χρειαστεί σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Κύριο κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι η ασφάλεια των μαθητών μας, η αξιοπιστία του πρακτορείου σε συνδυασμό με την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Θα εκτιμηθούν οι δωρεάν συμμετοχές για τους μαθητές μας.

Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου.

Επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητή λόγω ανωτέρας βίας.

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού θα προσκομισθεί έγγραφο του πρακτορείου που θα βεβαιώνει την κράτηση των δωματίων στο αντίστοιχο ξενοδοχείο σύμφωνα με την προσφορά του.