Η Επιμοφωτική Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ CUT!